Badan Pengurus YBM-BRI

H. Tri Wintarto
Ketua

H. Teten Djaka Triana
Wakil Ketua

 Hj. Ganefi
Wakil Ketua

H. Edy Utomo
Wakil Ketua

H. Edy Priyono
Wakil Ketua

H. Bambang Istiyono

H. Bambang Istiyono
Wakil Ketua

H. Farid Hanafi

H. Farid Hanafi
Sekretaris I

H. Yoris Rusamsi

H. Yoris Rusamsi
Sekretaris II

H. Yazid Yuni Hadi

H. Yazid Yuni Hadi
Sekretaris III

H. Eko Prasetyo

H. Eko Prasetyo
Sekretaris IV

H. Henri

H. Henri
Bendahara I

H. Sepyan Uhyandi

H. Sepyan Uhyandi
Bendahara II

E.R.A Taufik

E.R.A Taufik
Bendahara III

H. Djoko Purwanto

H. Djoko Purwanto
Bendahara IV